Здружение на крводарители и поддржувачи на крводарителството КРВОДАРИТЕЛ Скопје.

Крводарителите во Полска

Крводарителите во Варшава  ги имаат следните права:

ПРАВА И ПРИВИЛЕГИИ НА ПОЧЕСНИ КРВОДАРИТЕЛИ
(извод од правни акти – правен статус 11.10.2016)

I. ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ И ПРАВА ПОВРЗАНИ НА КОНЦЕСИИТЕ И ПРИВИЛЕГИТЕ ЗА КРВОДАРИТЕЛИТЕ се дефинирани на 22 август 1997 година во Законот за јавната служба за крв.

Според него:
1. “Дарувањето крв се заснова на принципот на доброволно и бесплатно дарување на крв и крвните компоненти.” (Член 3 (1)).

2. Актот ги дефинира концептите на „крводарител“ и „почесен дарител на крв“ и ги дефинира правилата за доделување на титулата „Почитуван почесен донатор на крв“ и значката „Почесен дарител на крв – Почитуван за здравјето на нацијата“.
„Дарител на крв – лице кое донирало крв или компоненти на крв за други цели освен дијагностички тестови“ (член 5 (3)).
„Дарителот на крв има наслов„ Почесен дарител на крв “. (Член 6 (1))
„Почесен дарител на крв добива Легитимација„ почесен дарител на крв “издадена од организационата единица на јавната служба за крв во која донорот на крв донирал крв или крвни компоненти” (член 6 (2))

3. Дарители на крв:

а) жена која донирала најмалку 5 литри крв во секое време(без дефиниран временски рок) или количината на компоненти на крв што одговара на овој волумен,
б) човек кој донирал најмалку 6 литри крв во секое време(без дефиниран временски рок) или количината на крвни компоненти што одговара на овој волумен
– Се одликуваат со Титула „Почитуван почесен донатор трет степен на крв“ и бронзена значка за чест „Почитуван почесен донатор на крв 3 степен“.

4. Дарители на крв:

а) жена која донирала најмалку 10 литри крв во секое време (без дефиниран временски рок) или количината на крвни компоненти што одговара на овој волумен,
б) човек кој донирал најмалку 12 литри крв во секое време (без дефиниран временски рок) или количината на крвни компоненти што одговара на овој волумен
– Се со доделена титула „Почитувана почесна донаторска категорија од II степен на крв“ и сребрена значка на честа „Почитувана почесна крводарителска класа II“.

5. Дарители на крв:

а) жена која донирала најмалку 15 литри крв во секое време (без дефиниран временски рок) или количината на крвни компоненти што одговара на овој волумен,
б) човек кој донирал најмалку 18 литри крв во секое време (без дефиниран временски рок) или количината на крвни компоненти што одговара на тој волумен
– тој има наслов „Почитувана почесна донаторска крв 1 степен крв“ и златна значка за чест „Почитуван почесен донатор на крв 1 степен“. (Член 6 (3))

6. „Почитуван почесен донатор на крв, кој донирал најмалку 20 литри крв или соодветна количина на крвни компоненти, може да им се доделат нарачки и украси и значката„ Почесен донатор на крв – заслужен за здравјето на нацијата “. (Член 7 ( 1))

II. ПРАВА И ПРИВИЛЕГИ ПО АКТИТЕ од 22 август 1997 година за јавна служба на крв:
„Почитуван почесен дарител на крв и почесен дарител на крв има право на:

1. ослободување од работа на денот кога ќе донира крв и за периодично периодично медицинско испитување на крводарители според правилата утврдени во посебни регулативи;
2. враќање на изгубената заработка во согласност со одредбите од законот за работни односи;
3. надомест на патните трошоци во организационата единица на јавната служба за крв врз принципите утврдени во одредбите за исхрана(оброк) и други давачки заради службено патување во земјата; патните трошоци се на товар на организационата единица на јавната служба за крв;
4. Освежувачки оброк. “(Член 9 (1))

III. ПРАВА И ПРИВИЛЕГИ ОД АКТИТЕ од 27 август 2004 година за услуги за здравство финансирани од јавни фондови:
1. “1. Корисникот кој има титула” Почитуван почесен донатор на крв “или” Почитуван почесен донатор на трансплантација “и ја презентира личната карта” Почитуван почесен донатор на крв “или” Почитуван почесен донатор на трансплантација “. износот на границата на финансирање наведен во член 6 точка 2 од Законот за надомест на штета, набавка на лекови вклучени во списокот:

 • 1) наведен во уметноста. 37 од Законот за надомест на штета, во категоријата наведена во член 6 клаузула 1 точка 1 писмо и овој закон,
 • 2) лекови што примателот што ги носи титулата „Почитуван почесен донатор на крв“ или „Почитуван донатор на трансплантација“ може да ги користи во врска со дарување на крв или во врска со донација на коскена срцевина или други регенерирачки клетки и ткива или органи
  – врз основа на рецепт издаден од овластено лице во смисла на уметност. 2 точка 14 од Законот за надомест на штета.
  2. Лицето кое го доставува рецептот за спроведување е потребно да го презентира документот од ставот. 1 “. (Член 43)
  3. “1. Лицата наведени во член 43 став 1 (” Почитуван почесен донатор на крв “или” Почитуван донатор на трансплантација на крв “- белешка), воени и воени инвалиди и ветерани имаат право да користат услуги за здравствена заштита и дадени фармацевтски услуги. во аптеките надвор од редот(со приоритет)
  4. Употребата на вонредни услуги за здравствена заштита во областа на здравствените услуги во болниците и специјалистичките услуги во здравствената заштита `надвор од пациентот` значи дека давателот на услугата ги обезбедува овие услуги надвор од редоследот(предност) на приеми што произлегува од неговиот список за чекање наведени во член 20 клаузула 2.
  5. Давателот на услугата обезбедува здравствени услуги наведени во ставовите 1 и 2 на денот на известувањето.
  6. Доколку обезбедувањето на придобивката не е можно на денот на пријавување, давателот на здравствена заштита определува рок, вон редот на приеми што произлегуваат од неговиот список за чекање. Службите за специјалистичка нега за вонболнички пациенти не можат да се обезбедат подоцна во рок од 7 работни дена од денот на известувањето.
  7. На места каде што пациентите се регистрираат за да обезбедат здравствени услуги, на места каде што се обезбедени основни здравствени услуги и во аптеки, давателот на услугата или управителот на аптека треба да обезбедат писмени информации за правата од став 1. 1 – 4.
  8. Одредбите од пара. 2-4 се применува на здравствени услуги дадени надвор од редот согласно со чл. 24а – 24с. “(чл. 47 в)

IV. ПРАВА И ПРИВИЛЕГИ ЗАСНОВАНИ НА АКТИТЕ НА 26 ЈУЛИ 1991 г. ЗА ЛИЧЕН ДАНОК:
„Основа за пресметување на данокот, предмет на чл. 29-30с, чл. 30е и чл. 30ф, е приход утврден во согласност со чл.9, чл. 24 став 1, 2, 3б-3е, 4-4е и 6 или чл. 24б ставови 1 и 2 или член 25, по одземањето на износите: … 9. донации направени за целите на:
… в) дарување на крв извршено од почесни крводарители во согласност со чл. 6 од Законот од 22 август 1997 година за јавна служба за крв (весник на законите бр. 106, точка 681, дополнет), во износ на пари еквивалент за собраната крв, како што е дефинирано со прописи донесени врз основа на чл. 11 став 2 од овој закон
– во висина на донацијата, но не повеќе од износот што претставува 6% од приходот; … “(член 26 (1) (9) (в)

V. Покрај тоа, ОД РЕШЕНИЕТО ДОНЕСНО ВО ЛОКАЛНОТО ПРАВО, ПОЧЕСНИТЕ ДАРиТЕЛИ НА КРВ, МОНИТ РАБОТНИ ДОНАРИ ЗА КОРИСНИЦИ ИЛИ ДОГОВОРНИ ДОНОРИ НА КРИВИРАЕ – МЕРИТ ЗА ЗДРАВЈЕ НА НАЦИЈАТА, МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРИ ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД НАПЛАТА НА ГРАДСКИ ПРЕВОЗ.

Leave a reply

Minimum 4 characters